ایجاد دامنه جانشین – Domain Alias

 • ابتدا به کنترل پنل سرویس میزبانی خود وارد شوید.
 • در صفحه اصلی بر روی Add Domain Alias کلیک کنید.

 • الف) در قسمت Domain alias name نام دامنه را بدون www وارد کنید.
  ب) در قسمت for the domain دامنه ای را که قصد داری برای آن Alias ایجاد نمایید را انتخاب کنید.
  ج)در صورتی که قصد دارید رکورد های DNS دامنه جانشین عیناً مانند دامنه اصلی باشد گزینه Synchronize DNS zone with the primary domain را فعال کنید.
  د)در صورتی که قصد دارید دامنه Alias بر روی ایمیل های دامنه اصلی نیز اعمال گردد گزینه Mail service  را فعال کنید.
  ه)در صورتی که قصد داری دامنه Alias بر روی وبسایت دامنه اصلی نیز فعال شود گزینه Web service  را فعال کنید.
  و)در صورتی که قصد دارید دامنه Alias بر روی دامنه اصلی Redirect گردد گزینه Redirect with the HTTP 301 code  را فعال کنید.