تشریح عملکرد گزینه های File Manager

در صورتی که در صفحه اصلی کنترل پنل میزبانی خود بر روی گزینه Files کلیک کنید. به بخش File manager کنترل پنل منتقل خواهید شد. عملکرد گزینه های موجود در این قسمت به شرح زیر است:

 • آپلود فایل
 • ایجاد فایل یا داریکتوری جدید
 • کپی کردن فایل یا دارکتوری به مسیر دیگر
 • انتقال (Cut) فایل یا دایرکتوری به مسیر دیگر
 • حذف فایل یا دایرکتوری
 • Extract کردن فایل های Archive زیپ
 • اضافه کردن فایل به Archive زیپ
 • Extract کردن فایل های Archive زیپ
 • دانلود فایل بر روی سیستم لوکال
 • تغییر نام فایل یا دایرکتوری
 • تغییر Permission های فایل یا دایرکتوری