مدارک مورد نیاز برای شخص حقوقی

  • آدرس ایمیل معتبر و حساب کاربری شرکتی در سایت web.sirvangroup.com
  • کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، لیست هیات مدیره و صاحبان امضاء
  • معرفی نامه نماینده تام الاختیار با امضاء و مهر شرکت