نحوه قرار دادن لینک Unsubscribe در ایمیل

جهت قرار دادن لینک Unsubscribe در ایمیل، در انتهای ایمیل یک متن به انگلیسی و یک متن به فارسی با مضمون مربوطه ایجاد کرده، و بر روی این متن یک لینک به شرح زیر قرار دهید:

mailto:unsubscribe@domain.tld?subject=unsubscribe

منظور از domain.tld نام دامنه ای است که از طریق آن اقدام به ارسال ایمیل می کنید.
در نظر داشته باشید اکانت Unsubscribe را قبل از ارسال، حتماً ایجاد نمایید.

مثال: