ورود به WebMail

پس از ایجاد اکانت ایمیل، شما می توانید از طریق آدرس <http://webmail.<domain-name وارد صفحه Webmail سرویس میزبانی خود شوید.

*به جای عبارت <domain-name> نام دامنه خود را جایگزین کنید.