چرخه مالکیت دامنه

طبق قوانین موسسه ICANN هر دامنه بین المللی ای یک سیکل ثابت و مشخص برای دوران مالکیت دارد که طبق دیاگرام زیر است.
ICANN Domain Life Cycle Diagram

این سیکل در مورد دامنه های .ir کمی متفاوت بوده و بر اساس قوانین پژوهشگاه دانش های بنیادی nic.ir اجرا می شود.

نکته: پیشنهاد می کنیم حداکثر طی مدت 2 هفته پیش از تاریخ انقضاء مالکیت دامنه، نسبت به تمدید مالکیت آن اقدام کنید تا دچار جریمه و یا مشکلات بازپس گیری دامنه نشوید.