ورود به WebMail

پس از ایجاد اکانت ایمیل، شما می توانید از طریق آدرس <http://webmail.<domain-name وارد صفحه Webmail سرویس میزبانی خود شوید.

Continue Reading

ورود به کنترل پنل میزبانی

جهت ورود به کنترپنل میزبانی دو راه وجود دارد:

  • در صورتی که NS های دامنه شما به درستی تنظیم شده است، می توانید از طریق لینک https://<domain-name>:8443 نسبت به ورود به کنترل پنل میزبانی خود اقدام نمایید.
  • در صورتی که پسورد کنترل پنل خود را تغییر نداده و یا این تغییر را از طریق ناحیه کاربری انجام داده اید، می توانید با کلیک بر روی لینک ورود به پلسک در بخش جزئیات سرویس در ناحیه کاربری نسبت به ورود به کنترل پنل میزبانی خود اقدام نمایید.

Continue Reading